324

Videx 12Vdc 2A PSU
Videx Power supply unit for 3K series kits (4C)
Videx 13v AC 13.8V DC power supply unit

78J

Videx Power Supply Unit for VK6 & VK4K video kits
Videx Slimline 12Vdc, 1.25A Power Supply